Artikuly

Registrované MV SR dňa 14.11.1994 pod číslom OVV/ 2-20/ 92-45

Cech slovenských keramikov, Súkennícka 2, 900 01 Modra

 

Článok 1

Názov cechu

Cech slovenských keramikov

 

Článok 2

Sídlo cechu

Modra

 

Článok 3

Cech slovenských keramikov (ďalej len „cech“) je v súlade so zákonom č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov (stavovskou organizáciou), ktoré napomáha just buy essay združovaniu špecialistov z odboru keramiky a účelne chráni ich záujmy.

 

Článok 4

Ciele cechu

Cech bude vyvíjať úsilie pri obhajovaní spoločných záujmov keramikov a upevňovaní stavovskej hrdosti. Zameranie cechu v oblastiach:

1. Ochrana živnostníkov a umeleckých remeselníkov:

a/ hodnotenie výrobkov

b/ pomoc pri zásobovaní surovinami a materiálom

2. Vzdelávanie a propagácia

a/ poradenská služba

b/ odborné výstavy, inzercia a súťaže

c/ rôzne formy vzdelávania pre zveľaďovanie keramického remesla a rekvalifikácie

d/ výchova učňov – keramikov, (odborný výcvik, skúšobné komisie, výučné listy)

e/ zahraničné cesty (študijné a obchodné)

3. Spoločensko – stavovská

a/ zriaďovanie klubov cechu

b/ spolupráca:             – s inými regiónmi v zahraničí

– s inými cechmi, záujmovými združeniami, zväzmi, klubmi

– so zahraničnými podnikateľmi

– so živnostenskými úradmi, úradmi práce a inými orgánmi                                                 štátnej správy

c/ účasť na:                – vydávaní výučných a tovarišských listov

– oceňovaní keramických výrobkov

d/ podpora:                 – pri zákazkách a kooperáciách

– pri živelnej pohrome

– pri chorobe alebo úmrtí

e/ sankcie:                  – pri nedodržaní odbornej a spoločenskej úrovne členov cechu Pre oblasť podpory a sankcií platia osobitné pravidlá cechu.

 

Článok 5

Členstvo v cechu

1. Členstvo v cechu môže byť.:

a/ individuálne (fyzické osoby)

b/ kolektívne (právnické osoby)

c/ čestné

2. Členstvo vzniká:

a/ zaevidovaním prihlášky na sekretariáte cechu

b/ zaplatením zápisného a členského príspevku

c/ splnením podmienok odbornej komisie

3 .Členstvo zaniká:

a/ vystúpením z cechu

b/ vylúčením (v súlade s pravidlami o podpore a sankciách)

c/ úmrtím alebo zánikom právnickej osoby

Článok 6

Práva a povinnosti členov

1. Každý člen má právo:

a/ byť volený a voliť zástupcov do orgánov cechu

b/ aktívne sa zúčastňovať na past tense begin akciách cechu, byť informovaný o jeho

činnosti a využívať jeho služby

c/ používať v obchodnom styku za názvom firmy: „ČLEN CECHU SLOVENSKÝCH        KERAMIKOV“

2. Základnými povinnosťami člena cechu sú:

a/ zaplatiť cechom stanovené príspevky

b/ aktívne sa podieľať na plnení úloh cechu

c/ dbať o dobré meno cechu

d/ plniť uznesenia cechu, dodržiavať Artikuly a cechové pravidlá

 

Článok 7

Organizácia cechu

1. Snem cechu

2. Rada cechu

3. Cechmajster

4. Kontrolný orgán

5. Sekretariát cechu

Cechmajster, členovia Rady cechu a členovia kontrolného orgánu sú volení na tri roky snemom cechu.

Pre činnosť orgánov cechu s vymedzením ich povinností a právomocí platí organizačný poriadok cechu.

 

Článok 8

Snem cechu

1. Snem cechu (ďalej len „Snem“) je najvyšší orgán cechu. Tvoria ho individuálni členovia

cechu a zástupcovia kolektívnych členov cechu.

2. Snem zvoláva Rada cechu jedenkrát za rok. Mimoriadny Snem sa zvoláva na základe

rozhodnutia Rady cechu,

3. Snem sa môže uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov cechu. (Za jedného

člena cechu sa považuje fyzická a právnická osoba). Uznesenie je prijaté vtedy, ak zaň

hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných.

4. Snem schvaľuje:

a/ Artikuly a jej zmeny

b/ organizačný poriadok

c/ podporné a sankčné pravidlá cechu

d/ počet členov v orgánoch cechu

e/ ročnú správu, finančnú uzávierku a rozpočet cechu

5. Snem stanovuje výšku zápisného a členských príspevkov na návrh Rady cechu.

6. Snem rozhoduje o zrušení, rozčlenení cechu a pridružení s iným ce­chom. S týmto

rozhodnutím musí byť stanovený spôsob rozdeľovania a zlučovania majetku cechu.

 

Článok 9

Rada cechu

1. Rada cechu (ďalej len „Rada“) je štatutárnym zástupcom cechu, zastu­puje cech navonok

a je oprávnená konať v jeho mene a vo všetkých oblastiach v čase medzi Snemom cechu.

2. Rada je päťčlenná a tvoria ju Snemom zvolení členovia cechu.

3. Rada volí dvoch podcechmajstrov. Jeden z podcechmajstrov je určený ako prvý na

zastupovanie cechmajstra. Pri voľbe podcechmajstrov je zohľadnená jej regionálna

príslušnosť.

4. Rada menuje sekretariát cechu.

5. Na riešení odborných otázok si môže Rada zriaďovať potrebný počet komisií alebo iné

poradné orgány a poverovať ich niektorými právomocami.

 

Článok 10

Cechmajster

Cechmajster je štatutárnym zástupcom cechu v období medzi zasadnu­tiami Rady cechu.

 

Článok 11

Kontrolný orgán cechu

Kontrolný orgán cechu:

1.         a/ je oprávnený kontrolovať všetku činnosť cechu

b/ za svoju prácu sa zodpovedá len Snemu

c/ je nezávislý na ostatných orgánoch cechu

2. Upozorňuje na zistené nedostatky a vyžaduje zjednanie nápravy.

3. Prejednáva sťažnosti členov cechu,

4. Vyjadruje sa k ročnej uzávierke.

5. Je jedno až trojčlenný a schádza sa podľa potreby.

 

Článok 12

Sekretariát  cechu

1. Sekretariát cechu (ďalej len „sekretariát“) zabezpečuje administratívu, organizačnú a

odborno-poradenskú činnosť Rady cechu a cechmajstra. Súčasne vedre evidenciu o

hospodárení cechu.

2. Štruktúru a náplň činností sekretariátu stanoví Rada. Jej rozhodnutie podlieha schváleniu

Snem.

 

Článok 12

Hospodárenie cechu

1. Cech je nezisková umelecko-remeselná spoločnosť, ktorá hospodári samostatne v súlade

s týmito Artikulami, vnútrocechovými predpis­mi a podľa rozhodnutia orgánov cechu.

2. Cech si vytvára hnuteľný a nehnuteľný majetok pre svoje potreby, zabezpečenie činnosti a

rozvoja. Majetok je riadne evidovaný a zaobchádza sa s ním podľa všeobecne platných

predpisov.

3. Do hospodárenia cechu je možné zasahovať len v prípadoch, stanovených zákonom,

alebo iným všeobecným, závažným právnym predpisom.

4. Cech hospodári so svojím majetkom, ktorý tvoria veci vo vlastníctve cechu a majetkové

práva, ktoré cech získal.

5. Majetok cechu tvoria členské príspevky, dotácie, dary, príjmy z hospodárskej činnosti a

iných zdrojov.

6. O majetku cechu ako celku rozhoduje Snem. Operatívnym rozhodovaním o častiach

majetku medzi zasadaním Snemu je poverená Rada cechu. V rozhodovaní o nakladaní

s majetkom cechu súvisiacim s činnosťou sekretariátu je poverený cechmajster.

7. Svoje potreby a náklady si hradí cech zo svojich príjmov a iných zdrojov.

 

Článok 14

Záverečné ustanovenie

Tieto Artikuly nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Snemom.

 

SCHVÁLENÉ SNEMOM CECHU SLOVENSKÝCH KERAMIKOV, V MODRE DŇA 22.02.2014.

 

Cech slovenských keramikov, Súkennícka 2, 900 01 Modra

 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

 

I.

 

1. Najvyšším orgánom je Snem cechu,ktorý je tvorený všetkými členmi cechu.

2. Snem zvoláva Rada cechu jedenkrát za rok. Mimoriadny Snem je Rada povinná zvolať, ak

o to požiada najmenej jedna tretina členov cechu.

3. Snem sa zvoláva písomne najneskôr desať dní pred jeho konaním.

4. Jednanie Snemu vedie cechmajster.

5. Snem môže rozhodnúť o spôsobe jednania Snemu.

 

II.

 

1. Rada cechu je výkonným orgánom medzi zasadnutiami Snemu. Na čele Rady je

cechmajster.

2. Cechmajster zvoláva zasadnutia Rady najmenej dvakrát za rok, ináč podľa potreby.

3. Členom Rady sa môže stať člen cechu.

4. Rada rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené Snemom.

 

III.

 

1. Cechmajster je štatutárnym zástupcom cechu.

2. Za cechmajstra môže byť zvolený člen cechu, ktorý má najmenej desať rokov praxe

v odbore.

3. Cechmajster vykonáva úlohy, ktoré sú mu stanovené Artikulami a uzneseniami orgánov

cechu. Riadi sekretariát cechu.

4. Cechmajster reprezentuje cech navonok, za cech podpisuje tak, že k pečiatke cechu

pripojí svoj podpis.

 

IV.

 

1. Kontrolným orgánom cechu je Snemom volený jeden až trojčlenný kontrolný orgán.

2. Členom kontrolného orgánu sa môže stať člen cechu.

3. 0 svojej činnosti vedie kontrolný orgán záznamy, správu o svojej činnosti predkladá

Snemu.

4. Medzi zasadnutiami Snemu je kontrolný orgán povinný informovať o poznatkoch zo svojej

činnosti Radu cechu.

 

V.

 

1. Sekretariát je realizačným aparátom Rady a cechmajstra na čele so sekretárom cechu.

2. Sekretariát zabezpečuje najmä:

– vedenie evidencie členov cechu,

– evidenciu príspevkov, príjmov a výdavkov cechu

– evidenciu majetku cechu

– organizačne zabezpečuje zasadnutia orgánov cechu a realizuje uznesenia orgánov        cechu

– zabezpečuje príslušnú bežnú agendu pri plnení cieľov a úloh cechu

– plní iné úlohy stanovené v súlade s činnosťou cechu

3. Sekretariát riadi cechmajster. Sekretariát sa zodpovedá Rade cechu.

 

VI.

 

Tento organizačný poriadok dopĺňa Artikuly Cechu slovenských keramikov a môže byť pozmenený na základe uznesenie Snemu.

 

SCHVÁLENÉ SNEMOM CECHU SLOVENSKÝCH KEHAMUCOV ,V MODRE DŇA 22.02.2014.

Cech slovenských keramikov, Súkennícka 2, 900 01 Modra

 

 

PODPORNÉ A SANKČNÉ PRAVIDLÁ

 

Podporná oblasť

 

1. Cech slovenských keramikov vytvára podporný fond.

2. Podporný fond sa tvorí z dobrovoľných príspevkov členov cechu a z iných zdrojov.

3. Použitie podporného fondu slúži najmä na:

– podporu začínajúcich členov cechu

– podporu pozostalých po členoch cechu

– podporu pri výchove členského dorastu

– iné účely schválené Snemom

4. S podporným fondom hospodári Rada cechu, ktorá rozhoduje o výške, návratnosti alebo

nenávratnosti podpory a ďalšími s nimi súvisiacimi otázkami.

5. Hospodárenie s podporným fondom schvaľuje Snem cechu.

 

Sankčná oblasť

 

1. Pri závažnom porušení zákonov, Artikul a iných pravidiel cechu môže byť člen cechu

vylúčený.

2. Za závažné porušenie sa považuje najmä:

– odsúdenie pre trestný čin súvisiaci s predmetom podnikania

– neplnenie si základných povinností člena cechu

– ďalšie nesprávne konanie člena cechu, o ktorom rozhodne Rada ce­chu, že je

nezlúčiteľné so zásadami členstva v cechu.

3. O vylúčení rozhoduje Rada cechu. Vylúčený člen má právo sa odvolať k Snemu

cechu. Rozhodnutie Snemu je konečné.

4. Pri menej závažnom porušení pravidiel a povinností môže byť členo­vi cechu uložená

sankcia.

5. Podľa miery previnenia sa uložia tieto sankcie:

a/ napomenutie

b/ písomná výstraha

c/ pozastavenie členstva v cechu na jeden rok.

6. O uložení sankcie rozhoduje Rada cechu.

7. Člen, ktorému bola uložená sankcia (podľa bodu c) zároveň stráca nárok na poskytnutie

prostriedkov z podporného fondu.

 

SCHVÁLENÉ SNEMOM CECHU SLOVENSKÝCH KERAMIKOV V MODRE, DŇA 22.02.2014.