Zameranie aktivít cechu

Cech bude vyvíjať úsilie pri obhajovaní spoločných záujmov keramikov a upevňovaní stavovskej hrdosti. Zameranie cechu v oblastiach:

 

1. Ochrana živnostníkov a umeleckých remeselníkov:

a/ hodnotenie výrobkov

b/ pomoc pri zásobovaní surovinami a materiálom

 

2. Vzdelávanie a propagácia

a/ poradenská služba

b/ odborné výstavy, inzercia a súťaže

c/ rôzne formy vzdelávania pre zveľaďovanie keramického remesla a rekvalifikácie

d/ výchova učňov – keramikov, (odborný výcvik, skúšobné komisie, výučné listy)

e/ zahraničné cesty (študijné a obchodné)

 

3. Spoločensko – stavovská

a/ zriaďovanie klubov cechu

b/ spolupráca:

– s inými regiónmi v zahraničí

– s inými cechmi, záujmovými združeniami, zväzmi, klubmi

– so zahraničnými podnikateľmi

– so živnostenskými úradmi, úradmi práce a inými orgánmi štátnej správy

c/ účasť na:

– vydávaní výučných a tovarišských listov

– oceňovaní keramických výrobkov