Členstvo v cechu

1. Členstvo v cechu môže byť.:

a/ individuálne (fyzické osoby)

b/ kolektívne (právnické osoby)

c/ čestné

 

2. Členstvo vzniká:

a/ zaevidovaním prihlášky na sekretariáte cechu

b/ zaplatením zápisného a členského príspevku

c/ splnením podmienok odbornej komisie

 

PRIHLÁŠKA