Zápisnica zo zasadnutia rady 17.07.2014

Vec:    Zápisnica zo zasadnutia rady Cechu slovenských keramikov

 

Miesto konania:          Pivnica U Pradeda, Štúrova 79, 900 01 Modra

Dátum konania:          17.07.2014

Zúčastnilo sa:             20 členov (viď. prezenčná listina)

Ospravedlnení:           3 členovia:

Ľubomír Michalko

Ľudovít Ondris

Ján Granec

Snem viedol:              Ľudovít Ďureje, Peter Ďureje

 

Schválený program snemu:

1.         Návrh novej rady 5-člennej a hlavného kontrolóra

2.         Návrh nového cechmajstra cechu

3.         Prerokovanie opätovného vyvesenia loga Cechu slovenských keramikov na      najbližšom ročníku podujatia Keramické trhy 2015

4.         Iné

 

 

1.         Odvolanie pôvodnej „starej“ rady CSK v zložení:

Ľudovít Ďureje, Oskar Hanúsek, Mária Tichá

– za hlasovalo: 20,

– proti hlasovalo: 0

Odvolanie pôvodného hlavného kontrolóra CSK: Bohuslava Bázliková

– za hlasovalo: 20,

– proti hlasovalo: 0

 

Návrh novej 5-člennej rady Cechu slovenských keramikov (ďalej ako CSK) a    hlavného kontrolóra, odhlasované snemom CSK. Krátke predstavenie   navrhovaných členov.

– za hlasovalo: 20,

– proti hlasovalo: 0

 

Bola zvolená 5-členná rada CSK v zložení:

            Peter Ďureje, Mgr. art. Ján Ševčík, Branislav Gahér, Mgr. art. Ľubomír Michalko,

            Ing. arch. Zuzana Borišová

Kontrolór: Mgr. Ľudovít Ďureje

           

            Hlasovanie bolo právoplatné, snem CSK bol uznášania schopný, nakoľko sa na zasadnutí zúčastnila nadpolovičná väčšina členov snemu CSK a pôvodná rada CSK.

 

2.         Návrh nového cechmajstra CSK a voľba ostatných funkcií rady CSK:

– za hlasovalo: 20,

– proti hlasovalo: 0

Zvolený bol nový cechmajster a ostatným členom rady boli pridelené jednotlivé funkcie nasledovne:

Peter Ďureje                           Cechmajster            

Mgr. art. Ján Ševčík              I. Podcechmajster

Branislav Gahér                     II. Podcechmajster

Ing. ach. Zuzana Borišová     člen rady CSK pre agendu

Mgr. art. Ľubomír Michalko   člen rady CSK

 

            Týmto preberá vedenie zasadnutia snemu CSK novozvolený cechmajster Peter Ďureje.

 

3.         Oboznámenie členov CSK o situácii, ktorá nastala pred podujatím Keramické trhy         2014 v Pezinku.

Bolo odňaté logo CSK z plagátu, pozvánok, tribúny,… Malokarpatským múzeom – organizátor podujatia. Z právneho hľadiska to bolo protiprávne, keďže Cech slovenských keramikov bol zakladateľom tohto podujatia, a prvé roky bol      organizátorom podujatia. CSK sa zároveň podieľal na financovaní prvých 2 ročníkov v spolupráci s Malokarpatským múzeom a mestom Pezinok, 3. ročník prevzalo pod patronát Malokarpatské múzeum v Pezinku. Keďže CSK iba stagnoval a nezanikol nebol dôvod na odobratie loga CSK.

Návrh – ísť za riaditeľom Malokarpatského múzea v Pezinku p. Hrubalom a pokúsiť sa vyriešiť tento problém.

Zároveň boli členovia snemu oboznámení komplikáciami ohľadne napadnutia neplatnej voľby rady a voľby nového cechmajstra z 23/11/2013 Mariánom Liškom, bývalým členom CSK. Voľba prebehla za účasti pôvodnej rady CSK.

Preto bolo zvolané dnešné nové zasadnutie snemu CSK na opätovnú voľbu nového cechmajstra a novej 5-člennej rady za účasti nielen pôvodnej rady CSK ale aj väčšiny pôvodných členov snemu CSK.

 

 

4.         Hlasovanie všetkými členmi snemu CSK o členskom príspevku za rok 2014 a    doplatok za roky 2006-2013 stanovený na:

– dôchodca resp. čestný člen min. 1€/ rok

– riadny člen min. 5€/ rok

– doplatok min. 3,50€/ roky: 2006-2013

 

– za hlasovalo: 20,

– proti hlasovalo: 0

 

Od roku 2015 bude zmena členského príspevku CSK, výška sa stanoví na neskoršom sneme CSK.

5.         Logo CSK – voľná diskusia na jemnú úpravu nového loga navrhnutého Ľubom    Michalkom. Zmena fontu, návrh na hrubšie a širšie telo džbánu, dokomponovanie     ucha, umiestnenie text verzus obrázok,…

 

6.         Hlasovanie za realizovanie výstavy: 20 výročie fungovania CSK. Výstava by sa mala konať v rámci podujatia Slávnosť hliny, v Modre. Navrhovaný priestor na výstavu: Horná brána, Modra, v dňoch: 4.9.2014 – 6.9.2014.

– za hlasovalo: 20,

– proti hlasovalo: 0

 

Bližšia rozprava o výstave v Modre. Možné miesto konania: Horná brána v Modre hotel Majolika, Modra (riaditeľ: p. Gregorička).

Hlasovalo sa za počet vystavovateľov. Prioritne budú vystavovať súčasní členovia cechu no budú oslovení aj členovia, ktorí pôsobili v cechu počas 20 ročnej existencie CSK.

– za hlasovalo: 20,

– proti hlasovalo: 0

 

Potrebné zabezpečiť:

– fotodokumentáciu zo starých výstav (CD z výstavy Haspra 1999)

– cechový katalóg v digitálnej podobe, doplnený o nových členov

– stráženie výstavy (dôchodcovia, poskytne mesto?)

– vernisáž k otvoreniu výstavy

– výstavné panely

– kurátor výstavy

 

 

7.         Diskusia ohľadne ďalších aktivít CSK (tábory pre deti,…), vybavovanie grantov od: BSK, Ministerstvo kultúry, Mesto Modra,… Treba vymyslieť najprv konkrétnu akciu, a potom žiadať konkrétnu organizáciu o grant.

 

V Modre, 17.07.2014                                                          Spísala: Ing. arch. Zuzana Borišová

 

Pridaj komentár