Zápisnica zo zasadnutia snemu Cechu slovenských keramikov

Miesto konania:          Pivnica U Pradeda, Štúrova 79, 900 01 Modra

Dátum konania:          24.04.2015, 17:30

Zúčastnilo sa:             12 členov (viď. prezenčná listina)

Ospravedlnili sa:         Ľudovít Ďureje, Jozef Suchoň, Ján Viglaš, Ľubomír Ondris, Mária Hanusková

Snem viedol:              Cechmajster Peter Ďureje

 

Program snemu CSK:

 1. prezentácia fotiek z výstav v Modre a Zlatých Moravciach
 2. noví členovia
 3. členské 2015
 4. doriešenie situácie so špásovým džbánom
 5. nová akcia na sv. Valentína
 6. grant BSK

 

 

 1. Prezentácia fotiek z výstav v Modre a Zlatých Moravciach

K dispozícii notebook s prezentáciou.

 

 1. Noví členovia

Gabriela Godová, Milan Hanko, Luboš Šimonovič – návrh na prijatie do CSK.

Prebehlo hlasovanie snemu: za: 12

proti: 0

 

 1. Členské 2015

Momentálne má CSK na finančnom konte 215€.

Návrh na výšku členského 2015 – min. 10€ – dobrovoľný členský príspevok

Prebehlo hlasovanie snemu: za: 12

proti: 0

 

Návrh na 2% z daní – možnosť riešenia k budúcemu roku

 

 1. Doriešenie veci so špásovým džbánom

Návrh Malokarpatského múzea – odkúpenie za 1000€ + dohodnutie sa s riaditeľom o možnosti zapožičiavania ku keramickým akciám.

Prebehlo hlasovanie snemu: za: 10

proti: 1

zdržal sa: 1

Odpredanie špásového džbánu Malokarpatským múzeom bolo schválené, vec dorieši s riaditeľom múzea cechmajster CSK.

 

 1. Nová akcia na sv. Valentína

Vymýšľa sa nová akcia – verejné pálenie, jednodňová akcia, odprezentovanie ľuďom techniku pálenia s mobilnou raku pieckou. Snaha vytvoriť každoročnú tradíciu. Možnosť navrhnutia aj iného termínu s väzbou na zaujímavý dátum. Prioritne sa uvažuje o mieste konania v Modre, iné mesto tiež vítané.

Do budúceho dátumu snemu, resp. stretnutia rady sa budú očakávať konkrétne návrhy na jednodňové pálenie (dátum, miesto,…) od ostatných členov.

 

 1. Grant BSK

Predstavenie grantu, ktorý podal CSK Bratislavnému samosprávnemu kraju (BSK). Jedná sa o typ malého grantu (do 2500€).

Názov grantu: Zachovanie a podpora keramického remesla v modransko – pezinskom regióne

Stručný popis: CSK záleží na rozvíjaní a prezentovaní keramického remesla pre širokú verejnosť a šírenie osvety v modransko – pezinskom regióne. Na podujatiach typu Keramické trhy, či modranskej akcie Slávnosť hliny – Keramická Modra by sme chceli využiť zakúpený materiál a technické vybavenie (hrnčiarsky kruh – malý mobilný, materiál na zostavenie pece raku,…).

Momentálne sa čaká na vyjadrenie BSK.

 

 1. Iné
 2. Podnet od Mariána Polonského: usporiadať výstavu v Modre, príp. spojenú s predajom. Miesto – stará radnica (prerokovať s p. Hlubockou)
 3. Podnet od Vladimíra Raždíka: ku Keramickým trhom v Pezinku, zaplatiť resp. dohodnúť s múzeom (organizátorom akcie) stánok a predstaviť tak návštevníkom tvorbu CSK. Výhodou je poloha – bližšie medzi ľudmi, ako by bola samotná výstava v interiéri.

Problém – stráženie stánku, návrh – umiestnenie pri stánku ŠUV v Bratislave, ktorá by prípadne postrážila stánok CSK.

 • Vystúpenie člena: Mária Pohronská
 1. Certifikát CSK + logo CSK – lamino (pozn. Peter Ďureje) – doriešiť

 

 

Zapísala: Zuzana Borišová

Pridaj komentár